Kontakt: 604 427 231

Zánik pojištění


1. Uplynutím pojistné doby, bylo-li sjednáno pojištění na dobu určitou

2. Neuhrazením prvního pojistného. Pokud není od počátku uhrazeno dohodnuté pojistné ve lhůtě 1 měsíce od data splatnosti pojistného za první pojistné období, nebo bylo-li dohodnuto placení ve splátkách, neuhrazením první splátky ve stanovené lhůtě.

3. Neuhrazením dalšího pojistného. Končí dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části. Tato upomínka musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení pojistného.

4. Výpovědí pojistitele nebo pojistníka

a) doručenou nejméně 6týdnů před výročím pojistné smlouvy
b) doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je 8mi denní
c) doručenou do tří měsíců ode dne doručení písemného oznámení vzniku pojistné události pojistiteli. Výpovědní lhůta je 1 měsíc
d) doručenou do 1 měsíce ode dne výplaty pojistného plnění nebo písemného sdělení, že právo na pojistné plnění nevzniká. Výpovědní lhůta je 1 měsíc
e) doručenou do 2 měsíců od účinnosti právního předpisu, kterým došlo k rozšíření odpovědnosti pojištěného za škodu nebo k rozšíření rozsahu náhrady škody

5. Odstoupením pojistníkem nebo pojistitelem od počátku pojistné smlouvy.

6. Odmítnutím pojistného plnění

7. Dohodou

8. Nesouhlasí-li pojistník se změnou výše pojistného

9. Ukončením činnosti pojištěného

10. Zánikem věci

11. Prohlášením konkurzu

12. Jiné důvody